Varausehdot

Kiinteistöyhtiö Kaarnikkatuvat Oy, myöhemmin myyntiorganisaatio, noudattaa majoitus- ja muiden palvelusten tilaamisessa, varaamisessa ja tehtyjen palvelujen peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun.

VARAAMINEN JA MAKSU

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun ( 30 %) ja toimitusmaksun 20 EUR eräpäivään mennessä. Jos varaus tehdään myöhemmin kuin kahdeksan (8) viikkoa ennen oleskelun alkamista, ei ennakkovarausmaksua peritä erikseen. Loppusuoritus tapahtuu viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen oleskelun alkamista. Jos loppusuoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, katsotaan varaus peruuntuneeksi. Peruutus on kuitenkin tehtävä kirjallisesti. Ennakko- ja loppulasku lähetetään samassa kuoressa. Laskujen yhteydessä lähetetään myös kartta, johon kohde on merkitty. Karttaan on myös merkitty avainpalvelupiste.

Saapuessaan lomakohteeseen asiakkaan on varauduttava esittämään tosite voimassa olevasta varauksesta, kuitti tai varausvahvistus.

Myyntiorganisaatio vastaa siitä, että asiakas sopimuksen mukaiset palvelut. Lomakohteessa asiakas voi sopia muistakin palveluista, jotka hän maksaa suoraan lomakohteeseen.

PERUUTUKSET

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti myyntiorganisaatiolle. Mikäli peruutus tapahtuu:

  • 21-30 vuorokautta ennen oleskelun alkua, veloitetaan 30% varauksen arvosta.
  • Myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen oleskelun alkua, veloitetaan koko vuokra.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut myyntiorganisaatiolle. Peruutusmaksu on 26 EUR + toimitusmaksu. Asiakkaalla on oikeus saada myyntiorganisaatiolle maksamansa summa takaisin, mikäli peruutus johtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan samassa yhteistaloudessa elävä henkilö äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Edellä tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla ( lääkärintodistus). Mikäli peruutus tapahtuu oleskelun aikana, ei asiakkaan maksamaa vuokrasummaa korvata. Mikäli asiakas muuttaa lomakohdetta tai loman ajankohtaa, sitä pidetään aikaisemman peruutuksena ja uutena varauksena. Siinä tapauksessa, että myyntiorganisaatio saa vuokratuksi lomakohteen toiselle asiakkaalle, palautetaan vuokra siltä osin kuin uudelta asiakkaalta saadaan vuokraa.

MYYNTIORGANISAATION OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este ( force majeure), lomakohteen omistaja voi myyntiorganisaation välityksellä irtisanoa sopimuksen, jolloin myyntiorganisaation on mahdollisimman pian ilmoitettava asiakkaalle peruutuksesta. Asiakkaalla on oikeus saada myyntiorganisaatiolle maksamansa suoritukset takaisin.

AVAINTEN LUOVUTUS

Lomakohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle ennalta sovittuna ajankohtana. Sovi avainhaku

OLESKELU LOMAKOHTEESSA

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 alkaen lähtöpäivään klo 10.00 asti. Varmista tulo- ja lähtöajat ennen kuin saavut lomakohteeseen kiinteistönhoitajalta. Lomahuoneistossa on perusastiasto, ja takkapuut, sähkö lämpöön, veteen ja valaistukseen, ruuan valmistukseen, astioiden- ja pyykinpesuun sekä pesuaineet käsien ja astioiden pesemiseen ja siivoukseen. Asiakas tuo omat liinavaatteet, jos toisin ei sovita. Lomahuoneiston päivittäisestä siivouksesta vuokra-aikana ja sen päättyessä vastaa asiakas, mikäli ei toisin sovita varausta tehtäessä. Perussiivous on sisällytetty hintoihin. Mikäli siivous on tavanomaisesta poikkeava voidaan asiakkaalta periä erillinen 84 euron lisämaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. Astioista on luettelot astiakaapinovissa. Ilmoita kiinteistönhoitajalle astioiden/kalusteiden ja koneiden rikkoutumisesta. Käytä pullojen avaamiseen niille tarkoitettuja välineitä, myös terassilla ollessasi.

HENKILÖMÄÄRÄ

Lomahuoneisto on mitoitettu 6 henkilölle, lukumäärää ei saa ylittää. Teltan, asuntovaunun tai asuntoauton käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Mikäli ylimääräisiä henkilöitä havaitaan peritään heidän osaltaan erillinen maksu.

VALITUKSET

Kaikki lomakohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät valitukset osoitetaan välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua kohteen omistajalle/ huoltajalle. Jos asiakas ja Kaarnikka Tuvat Oy eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.
 

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Kiinteistöyhtiö Kaarnikka Tuvat Oy (Y-1969967-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anja Riitta Uhlgren
+358 40 774 8318
info@kaarnikkatuvat.net

Henkilörekisterin nimi

Kiinteistöyhtiö Kaarnikka Tuvat Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Kiinteistöyhtiö Kaarnikka Tuvat Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
info@kaarnikkatuvat.net

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna